200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus arkikatedros atšventinimo 30-mečio jubiliejus

2019 vasario 2
Nuotraukos autorius Evaldas Lasys

1989 m. vasario 5 dieną buvo iškilmingai atšventinta Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedra bazilika. Arkikatedros bendruomenė kviečia kartu švęsti 30-mečio jubiliejų.

2019 m. vasario 5 d.:

17.30 val. – Vilniaus arkivyskupijos menotyrininkė dr. Sigita Maslauskaitė-Mažylienė pristatys Katedros meninį paveldą.

17.45 val. – iškilmingos šv. Mišios, kurias aukos vyskupas Arūnas Poniškaitis kartu su katedroje tarnaujančiais ir tarnavusiais kunigais, giedos visi katedros chorai.

***

1988 m. spalio 22 d. per Sąjūdžio suvažiavimą paskelbta apie arkikatedros grąžinimą tikintiesiems. Spalio 23 d. anksti ryte Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukojo šv. Mišias prie grąžintos katedros durų. Šventovėje vyko restauravimo darbai, atstatytas altorius, sakykla, vyskupo sostas. 1989 m. vasario 3 d. visoje Vilniaus arkivyskupijoje iš anksto buvo paskelbta kaip pasninko ir atgailos diena. Vasario 5 d. Vilniaus arkikatedra iškilmingai atšventinta. Arkivyskupas J. Steponavičius atgailos ir atsiprašymo ženklan prieš didįjį altorių atsigulė kryžiumi, tuo metu klierikų choras giedojo „Visų šventųjų litaniją“. Chorui giedant atgailos psalmes arkivyskupas J. Steponavičius naujai pašventino altorių, arkikatedros sienas.

Šv. Mišioms vadovavo arkivyskupas Julijonas Steponavičius, koncelebravo vyskupai Antanas Vaičius, Juozas Preikšas, Panevėžio vyskupijos valdytojas prelatas Kazimieras Dulksnys, buvęs Vilniaus arkivyskupijos valdytojas prelatas Algirdas Gutauskas, Kauno Kunigų seminarijos rektorius kun. Viktoras Butkus. Per šv. Mišias giedojo naujai susikūręs Katedros choras, vadovaujamas vargonininko Prano Sližio. Pamaldose dalyvavo kitų religinių konfesijų dvasininkai: Vilniaus pravoslavų arkivyskupas Viktorinas ir liuteronų vyskupas J. Kalvanas bei Kestono kolegijos vedėjas anglikonų kunigas Maiklas Burdo (parašęs knygą apie Bažnyčios persekiojimą Lietuvoje, pavadintą „Kryžių Lietuva).

1989 m. kovo 4 d. į arkikatedrą buvo iškilmingai perneštas karstas su šv. Kazimiero palaikais. Nuo 1989 m. arkikatedroje vėl nuolat aukojamos šv. Mišios.

1993 m. buvo atstatytos skulptūros ant Katedros fasado (skulptorius Stanislovas Kuzma). Nuo 1993 m. tapo tradicija Vilniaus arkikatedroje rengti naujai išrinktojo prezidento inauguracijos iškilmių pamaldas.

1993 m. rugsėjo 4 d. popiežius Jonas Paulius II malda Vilniaus arkikatedroje pradėjo apaštališkąjį vizitą Lietuvoje (1993 m. rugsėjo 4—8 d.). Šioje šventovėje popiežius susitiko su visos Lietuvos kunigais, klierikais ir vienuoliais. Šv. Kazimiero koplyčioje popiežius meldėsi prie Lietuvos globėjo relikvijų ir asmeniškai pasveikino kiekvieną garbaus amžiaus dvasininką, dalyvaujantį istoriniame susitikime su Šventuoju Tėvu.

www.katedra.lt 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt