200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčiai – 120 metų

2018 liepos 2
Švenčionių bažnyčiai - 120 metų. Algio Jakšto nuotrauka

Birželio 30 d. popietę bažnyčios šventoriuje Valstybės vėliavos pakėlimu prasidėjo dabartinės Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčios 120 metų sukakties šventė. Šv. Mišias aukojo trys buvę šios parapijos klebonai: kun. Marijonas Savickas (Mielagėnai), kun. Vidmantas Rudokas (Visaginas) ir kun. Vidas Smagurauskas (Ignalina). Kartu su jais meldėsi ir Švenčionių dekanato kunigai: Aldas Čeponis (Strūnaitis), Deimantas Braziulis (Pabradė), Raimundas Macidulskas (Švenčionėliai), iš Švenčionių kilęs kun. Jonas Bučelis (Užpaliai), kun. Daniel Narkun (Pabradė), kun. Antanas Domeikis (Tverečius) bei šios parapijos kunigai Medardas Čeponis ir Marijan Apriško. Šv. Mišiose buvo prisiminti 19 buvusių klebonų, kurie darbavosi šioje bažnyčioje nuo 1898 iki 1993 metų.

Liepos 1-ąją, sekmadienį, gerokai prieš 12 val. į Visų Šventųjų bažnyčią jau rinkosi norintys melstis ir šv. Mišių aukoje dėkoti Aukščiausiajam už dabartinėje bažnyčioje per 120 metų besidarbavusius klebonus bei melsti kunigiškosios tarnystės dvasios į parapijos iškilmes iš Vilniaus atvažiavusiam jaunam kunigui Gabrieliui Satkauskui. Su kunigu Gabrieliumi meldėsi Strūnaičio parapijos klebonas kun. Aldas Čeponis ir Švenčionių parapijos klebonas Medardas Čeponis. Pradėdamas pamaldas kunigas G. Satkauskas susirinkusius  pakvietė bendrai maldai šv. Mišių priegiesmio žodžiais: Plokite delnais visos tautos, džiaugsmo šauksmais šlovinkite Dievą. Mišių metu giedojo parapijos didysis choras ir jaunimo choras „Bella Voce“. Po šv. Mišių kun. Gabrielius Satkauskas suteikė kunigams  ir visiems susirinkusiems primicijų palaiminimą.

Dabartinės bažnyčios 120 metų sukakties proga Švenčionių parapijos bendruomenę sveikino valstybės, savivaldos institucijų atstovai, svečiai iš kaimyninės Lenkijos. Parapijos klebonas dėkojo aktyviausiems parapijiečiams, padėjusiems surengti šventę, bei visus pakvietė po šv. Mišių burtis šventoriuje prie naujai pastatyto kryžiaus, skirto Švenčionių bažnyčioje dirbusių klebonų atminimui. Naująjį kryžių pašventino kunigas Gabrielius Satkauskas.

Švenčionių Visų Šventųjų parapijos informacija

Kategorijos: Parapijose

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt