200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Mirė kunigas Vitoldas Zuzo (1969–1996–2014)

2014 rugsėjo 27

2014 m. rugsėjo 27 dieną mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Vitoldas Zuzo, Rudaminos Švč. Mergelės Marijos, Gerosios Patarėjos parapijos klebonas, šiemet sulaukęs 45 metų amžiaus.

Kun. Vitoldas Zuzo gimė 1969 m. balandžio 20 d. Tausiūnų kaime, Eišiškių parapijoje, kurios bažnyčioje buvo pakrikštytas. 1976 metais pradėjo lankyti Tausiūnų pradinę mokyklą. Vėliau mokėsi Eišiškių vidurinėje mokykloje, kurią baigė 1987 metais.

1990 metais įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs, 1996 m. balandžio 13 d. Vilniaus arkikatedroje tuometinio Vilniaus arkivyskupo Audrio Juozo Bačkio įšventintas kunigu.

Kun. Vitoldo Zuzo eitos pareigos:
1996 04 24 paskirtas Vilniaus Šv. Dvasios parapijos vikaru, o 1996 09 05 – ir Vilniaus arkivyskupijos Tribunolo notaru;
1998 05 26 – Buivydžių ir Bezdonių parapijų klebonu;
2002 04 08 – Nemenčinės parapijos klebonu, paliekant ir Bezdonių parapijos klebonu (iki 2005 05 26);
2002 05 09 – Nemenčinės dekanato dekanu;
2006 05 24 – Šalčininkų parapijos klebonu ir Šalčininkų dekanato dekanu;
2014 06 03 – Rudaminos parapijos klebonu.

Kun. Vitoldas Zuzo pašarvotas Rudaminos bažnyčioje. Antradienį, rugsėjo 30 dieną, 10 valandą karstas bus išvežtas į Eišiškių bažnyčią, kurioje 12 valandą bus aukojamos laidotuvių šv. Mišios. Velionis bus palaidotas šeimos kapavietėje, prie motinos ir sesers kapų Eišiškių kapinėse.

Prieš šventimus apmąstydamas savo kunigystės viziją, Vitoldas Zuzo rašė, jog norėtų bendradarbiaudamas su Kristumi tarnauti kitiems ir viską daryti iš meilės, kad tuo būdu liudytų Kristaus meilę mums.

Viešpats tebūna maloningas šiam savo tarnui ir teapglėbia amžinąja meile, kurią liudyti jis siekė.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt