200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Lietuvoje lankysis Vatikano Valstybės sekretorius

2016 balandžio 5

2016 m. balandžio 4 dieną Marijampolėje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo arkivyskupai G. Grušas, L. Virbalas, S. Tamkevičius, P. López Quintana, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Ivanauskas, K. Kėvalas, R. Norvila, A. Poniškaitis, L. Vodopjanovas, J. Žemaitis.

Plenarinį posėdį įžanginiu žodžiu pradėjo Apaštalinis Nuncijus Lietuvai arkivysk. Pedro López Quintana, kuris pasveikino susirinkusiuosius su šv. Velykomis ir informavo apie Vatikano Valstybės sekretoriaus kard. P. Parolin vizito į Lietuvą detales. Numatoma, kad garbusis svečias lankysis Lietuvoje Nacionalinio gailestingumo kongreso, vyksiančio gegužės 6-8 d., metu. Apaštalinis Nuncijus taip pat pristatė sekmadienį, balandžio 3 d., Regina Coeli maldos metu Vatikane paskelbtą Šv. Tėvo Pranciškaus iniciatyvą balandžio 24 d. viso pasaulio katalikų bažnyčiose surengti specialią rinkliavą Ukrainos krikščionims, kenčiantiems nuo ginkluoto konflikto pasekmių. Baigdamas savo pranešimą, Šv. Tėvo atstovas palinkėjo gero darbo, pastebėdamas, kad jo dalyvavimas šiame posėdyje yra maldos lydimas vyskupų vienybės su Šventuoju Tėvu ženklas.

LVK pirmininkas arkivysk. G. Grušas susirinkusiesiems į posėdį ganytojams pristatė pasirengimo Nacionaliniam gailestingumo kongresui detales. Šis kongresas taps pagrindiniu Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus renginiu mūsų šalyje. Svarstyta ir tai, kaip organizuoti Šv. Tėvo paskelbtą rinkliavą Lietuvoje. Vyskupai nutarė, kad visos sekmadienį, balandžio 24 d., aukojamų šv. Mišių metu surinktos aukos skiriamos pagalbai Ukrainai ir bus perduotos šv. Tėvui. Posėdžio dalyviai paminėjo penkerių iš septynių Lietuvos vyskupijų gimtadienį: lygiai prieš 90 metų, 1926 m. balandžio 4 d. Popiežius Pijus XI išleido Apaštalinę konstituciją Lithuanorum gente, kuria įkūrė Lietuvos bažnytinę provinciją, susidedančią iš Kauno arkivyskupijos bei Panevėžio, Kaišiadorių, Vilkaviškio ir Telšių vyskupijų. Vysk. J. Boruta išsamiai pristatė Nepriklausomybės akto signataro, Seimo pirmininko (1923-1925), pirmojo Telšių vyskupo J. Staugaičio 150–ųjų gimimo metinių minėjimo Lietuvoje programą, kurios kulminacija taps iškilmingas minėjimas Seime 2016 m. lapkričio 25 d.

Posėdžio metu apsvarstyti literatūros, skirtos Krikšto sakramentui, leidybos klausimai.

COMECE viceprezidentas vysk. R. Norvila pristatė vyskupams šios organizacijos suvažiavime, įvykusiame Briuselyje 2016 m. kovo 2-4 d., svarstytus klausimus. Pagrindinė tema šiame susirinkime šįkart buvo taikos tema. Vysk. K. Kėvalas nušvietė pagrindinius Popiežiškosios tarybos Cor unum kongreso, vykusio Vatikane 2016 m. vasario 25-26 d. ir pašvęsto dešimtosioms Popiežiaus Benedikto XVI enciklikos Deus caritas est metinėms, klausimus bei išryškino kai kurias svarstytas temas, aktualias ir Lietuvai.

Plenarinio posėdžio dalyvių sprendimu, į 2016 m. lapkričio 17-19 d. Škotijos mieste Glasgow CCEE organizuojamą kasmetinį vyskupų, atsakingų už socialinę komunikaciją, suvažiavimą vyks vysk. K. Kėvalas.

Kitas Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis vyks 2016 m. gegužės 11-12 d. Vilniuje.

Lietuvos Vyskupų Konferencijos sekretoriatas

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt