Vysk. A. Poniškaitis

Vyskupas Arūnas PONIŠKAITIS

Vysk_A_Poniskaitis

Gimė 1966 m. rugpjūčio 1 d. uoliai praktikuojančių katalikų šeimoje, pakrikštytas Griškabūdžio bažnyčioje. Pirmuosius ketverius metus gyveno tėviškėje, Žvirgždaičių parapijos Vyšpinių kaime (Šakių rajonas), vėliau – Vilkaviškyje, kur 1984 m. baigė 2-ąją vidurinę mokyklą (dabar – „Aušros“ gimnazija). Po privalomosios tarnybos sovietinėje armijoje, 1987 m. buvo priimtas į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Ją baigęs 1992 m. gegužės 31 d. Marijampolėje iš vysk. Juozo Žemaičio MIC rankų gavo kunigystės šventimus ir paskirtas Alytaus Šv. Angelų Sargų parapijos vikaru. Teologijos studijas tęsė Popiežiškajame Šv. Grigaliaus universitete Romoje, kur 1997 m. įgijo teologijos licenciato, o 2001 m. – teologijos daktaro laipsnį.

Grįžęs į Lietuvą ėjo Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebono, 2001–2004 m. – Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijos Marijampolėje dvasios tėvo pareigas. 2001–2009 m. dėstė fundamentinę teologiją Vytauto Didžiojo universitete, kursus Marijampolės kunigų seminarijoje ir Marijampolės kolegijoje. 2003 m. kun. Arūnas Poniškaitis buvo paskirtas Vilkaviškio vyskupijos kurijos notaru, o 2004 m. – Vilkaviškio vyskupo generalvikaru. 2005 m. jam suteiktas Šventojo Tėvo kapeliono – monsinjoro – titulas. Jis taip pat buvo Vilkaviškio vyskupijos kunigų tarybos nariu ir konsultoriumi, Marijampolės „Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės kapelionu, Vilkaviškio vyskupijos atstovu leidinyje „Bažnyčios žinios“, Ateitininkų federacijos Marijampolės vietovės valdybos dvasios vadu.

2010 m. vasario 5 d. Popiežius Benediktas XVI mons. Arūną Poniškaitį paskyrė Vilniaus arkivyskupijos vyskupu augziliaru ir tituliniu Sinos (Sinna) vyskupu.

2010 m. kovo 4 d. Vilniaus arkikatedroje konsekruotas vyskupu; tą pačią dieną Vilniaus arkivyskupas metropolitas kard. Audrys Juozas Bačkis paskyrė vysk. Arūną Poniškaitį Vilniaus arkivyskupo generalvikaru. Šį paskyrimą 2013 m. atnaujino arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt