200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Vilniaus vyskupų Velykinis laiškas, 2015

2015 balandžio 4

Mielieji,

nuoširdžiai sveikiname kiekvieną iš jūsų, jūsų šeimas ir bendruomenes su Šv. Velykomis!

Prisikėlęs Jėzus Kristus – tai mūsų tikėjimo centras. Kaip sako apaštalas Paulius, jeigu Kristus nebūtų prisikėlęs, mūsų tikėjimas būtų tuščias. Susitikimas su mirtį nugalėjusiu Kristumi perkeičia gyvenimą. Šis perkeitimas ypač ryškus jau pirmųjų Jėzaus mokinių patirtyje. Sukrėsti ir išgąsdinti Jėzaus kančios ir mirties ant kryžiaus, jie su nuostaba atpažįsta tą patį Jėzų gyvą: su nukryžiavimo žymėmis, tačiau jau nepavaldų mirčiai. Prisikėlęs Kristus suteikė galią apaštalams, o kartu ir kiekvienam iš mūsų liudyti visam pasauliui džiugią Prisikėlimo naujieną.

Popiežius Pranciškus Apaštališkajame paraginime „Evangelijos džiaugsmas“ mums primena: „Jo prisikėlimas nėra praeities dalykas, bet turi pasaulį persunkusios gyvybinės jėgos. Kur visa atrodo jau mirę, vėl ima rodytis prisikėlimo daigai. Tai – neprilygstama jėga.“ (276, EG). Pasitikėdami šia Kristaus jėga, atnaujinkime pasiryžimą savo gyvenimu, žodžiais ir darbais liudyti Gerąją naujieną – Kristus prisikėlė, Jis nugalėjo nuodėmės ir mirties tamsą.

Šiose Pašvęstojo gyvenimo metų Velykose ypač dėkojame Dievui už brolius ir seseris vienuolius. Dėkojame jiems, kad atsiliepė į pašaukimą sekti skaisčiu, neturtingu ir klusniu Kristumi. Meldžiamės už juos, kad visada su džiaugsmu ir tvirtai eitų pašaukimo keliu, liudydami pasauliui gyvenimo evangeliniais patarimais prasmę ir jėgą. Pašvęstojo gyvenimo brolių ir seserų ryžtas gyventi skaistume įgalina nepadalyta širdimi mylėti Dievą, o Jame ir dėl Jo taip pat mylėti kiekvieną žmogų. Jų neturtas skelbia, kad vienintelis tikras žmogaus turtas yra Dievas, o Jo akyse esame turtingi tik tuo, ką dovanojame iš meilės. Jų klusnumas liudija nesvyruojantį pasitikėjimą Viešpačiu, kuris kviečia būti Jo vaikais, o ne vergais ar samdiniais.

Evangelijos patarimų įkvėpti skaistumo, neturto ir klusnumo įžadai, kuriais gyvena pašvęstieji broliai ir seserys, ir mus visus skatina sekti tuo pačiu Jėzumi savo pašaukimo keliu. Jis mus drąsina mylėti visa širdimi – dosnia ir nesavanaudiška. Jėzus kviečia tai, kas esame, vertinti labiau už tai, ką turime, o tarpusavio santykiuose auginti pasitikėjimą, vienos Dievo vaikų šeimos dvasią.

Kiekvienas išgirskime Popiežiaus kvietimą pašvęstiesiems, kuris tinka ir mums: dėkingai žvelkime į praeitį; aistringai gyvenkime dabartimi; viltingai apkabinkime ateitį!

Kristus gyvas, Jis yra su mumis. Jo Prisikėlimas suteikia džiaugsmo ir įprasmina mūsų kasdienį gyvenimą ir veiklą, įkvepia pasitikėjimo ir vilties sunkumuose. Tepersmelkia mus Prisikėlusio Kristaus šviesa, kad sugebėtume ja šviesti kitiems ir nešti į pasaulį Kristaus gailestingumą ir ramybę. Linksmų šventų Velykų!

 

+ Gintaras Grušas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas

+ Arūnas Poniškaitis, Generalvikaras

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt