Modlitwy

Różnorodne modlitwy chrześcijańskie ubogacają życie wiernych, wyrażają prawdy ewangeliczne i pomagają głębiej przeżyć osobistą więź z Bogiem. Wierni są zachęcani do uczestnictwa w różnych pobożnych praktykach zbiorowych, gdyż są one drogą pogłębienia wiary i stanowią przekaz dziedzictwa modlitwy.

 

Modlitwy codzienne

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola
Twoja jako w niebie tak i na ziemi;
chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie;
ale nas zbaw ode złego. Amen.

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.
Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie; ciała zmartwychwstanie; żywot wieczny.
Amen.

Wierzę w jednego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.

Bóg z Boga,
Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.

On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał trzeciego dnia,
jak oznajmia Pismo.

I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
który mówił przez Proroków.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie.

Amen.

Chwała Ojcu i Synowi
i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków.
Amen.

 

Adoracja

Adoracja jest modlitwą przed Najświętszym Sakramentem – kawałkiem chleba, hostią, konsekrowaną w czasie mszy św., czyli przed samym Jezusem Chrystusem który trwa na zawsze w postaci eucharystycznej. Obecność ta jest możliwa przez posługę kapłańską, a wspólnota wiernych towarzyszy jej w cichym skupieniu, pieśniach, głośno recytowanej modlitwie. Od dnia swojego chrztu każdy wierny świecki także ma udział w powszechnym kapłaństwie, gdyż jest przez Chrystusa powołani nie tylko do modlitwy za siebie samego, ale też do modlitewnej obecności przy bliźnich, do ofiarowania i łączenia własnych cierpień z Krzyżem Chrystusa, dla zbawienia wszystkich. Modlitwa za innych wzmacnia wzajemne więzi, buduje wspólnotę, a przede wszystkim otwiera serce na łaskę Bożą.

 

Różaniec

Modlitwa różańcowa to forma medytacji, której celem jest rozmyślanie wraz z Najświętszą Maryją Panną nad tajemnicami życia, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Używany do tej modlitwy różaniec z paciorków służy nie tylko do liczenia odmawianych „Zdrowaś Maryjo”, ale też jest znakiem nieustającego podążania do wiecznego Domu Ojca.

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

Koronka do Miłosierdzia Bożego to krótka modlitwa, w której wzywamy Miłosierdzia Bożego dla siebie i całego świata. Św. siostra Faustyna Kowalska, gdy mieszkała w Wilnie, we wrześniu 1935 r. miała objawienia, podczas których Pan Jezus polecił jej modlić się za pogrążony w błędach świat i nauczył ją tej właśnie modlitwy. „Jeżeli kto raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego”. „Dusze, które odmawiać będą tę koronkę, miłosierdzie Moje ogarnie je w życiu, a szczególnie w śmierci godzinę” – mówił Jezus.

 

Droga krzyżowa

Droga Krzyżowa jest pobożnym rozważaniem najważniejszych momentów (tzw. stacji) męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Najczęściej tę modlitwę odprawia się w kościele, śledząc malowane lub w inny sposób przedstawione sceny Męki Pańskiej. Rozważanie Drogi Krzyżowej jest nabożeństwem pokutnym: pomaga modlącemu się w zrozumieniu swoich grzechów, stanowi zadośćuczynienie za grzechy, daje natchnienie nawrócenia i pracy nad sobą, rozwija wdzięczność dla Jezusa, który cierpiał za grzechy całego świata i za nie umarł, ale zmartwychwstał. W ten sposób śmierć została pokonana na wieki.

 

Gorzkie żale

Gorzkie Żale to od bardzo dawna znane pieśni o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Są one dla modlących się także zachętą do medytacji na temat tego, co uczynił Jezus z miłości do każdego człowieka – niewinny, bez grzechu, oddał swoje życie za wszystkich ludzi. Dramatyczne, a jednocześnie proste teksty pieśni umacniają wiarę, zapraszały i zapraszają do nawrócenia kolejne pokolenia ludzi.

 

Litanie

Litanie to swoiste przykłady poezji religijnej: długi szereg wezwań skierowanych do jednej z osób Trójcy Przenajświętszej, Matki Boskiej lub świętych, najczęściej zaczerpnięte z Pisma świętego, na które odpowiada się powtarzającym się, tym samym wezwaniem. Modlący się wyrażają swoją cześć i uwielbienie dla łaskawości Zbawiciela, cnót świętych Pańskich, jednocześnie składając dziękczynienie i prosząc.

 

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt