200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Mirė kunigas Vladas ČERNIAUSKAS

2018 kovo 3

A†A kunigas Vladas ČERNIAUSKAS
(1931–1963–2018)

2018 m. kovo 2 d. mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas Vladas Černiauskas.
Vladas Černiauskas gimė 1931 m. balandžio 4 d. Ignalinos rajone, Sokiškių apylinkėje, Ažukarklinės kaime. Augo valstiečių šeimoje kartu su jaunesniu broliu Romualdu. 1939 m. pradėjo lankyti mokyklą Dūkšte. Ją baigęs tarnavo tarybinėje armijoje. 1958 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją ir 1963 m. balandžio 10 d. vyskupo Petro Maželio buvo pašventintas kunigu.
Kunigas V. Černiauskas pradėjo kunigystės kelią tarnaudamas vikaru Lentvario parapijoje, 1964 m. paskirtas Gedžiūnėlių ir Kazitiškio parapijų administratoriumi, 1966 m. – Reškutėnų parapijos administratoriumi, 1970 m. – Senųjų Trakų parapijos administratoriumi, 1973 m. – Mielagėnų parapijos administratoriumi, 1982 m. – Smalvų parapijos klebonu. Susilpnėjus sveikatai, 1986 m. išvyko į Valkininkus sustiprėti, pagal galimybes pagelbėjo klebonui pastoracijoje. 1987 m. paskirtas Marcinkonių parapijos administratoriumi, 1988 m. sugrįžo į Valkininkus rezidentu. 1998 m. paskirtas Linkmenų parapijos rezidentu, 2003 m. – tos pačios parapijos administratoriumi. 2008 m., atsižvelgiant į kunigo sveikatą ir amžių, buvo atleistas iš šių pareigų ir gyveno Mielagėnų Pal. Jurgio Matulaičio parapiniuose globos namuose, buvo rezidentas Mielagėnų parapijoje.
Kun. Vladas Černiauskas buvo kuklus žmogus, mėgo literatūrą, ja remdavosi aiškindamas tikintiesiems Dievo Žodį ir mokydamas moralinių tiesų.

Velionio kūnas kovo 4 d. (sekmadienį) nuo 16 val. bus pašarvotas Ignalinos Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje (Bažnyčios a. 4, Ignalina). Šv. Mišios už a. a. kunigą Vladą bus aukojamos kovo 4 d. (sekmadienį) 18 val. Ignalinos bažnyčioje.
Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos Ignalinos bažnyčioje kovo 5 d. (pirmadienį) 12 val. Po jų kunigo Vlado Černiausko žemiškieji palaikai bus palaidoti šios bažnyčios šventoriuje.

Amžinąjį atilsį duok mirusiam, Viešpatie!

Vilniaus arkivyskupijos kurija

Kategorijos: Parapijose, Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt