200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Krizmos Mišiose – kvietimas kunigams į tarnystę su džiaugsmu

2018 kovo 29

Didžiojo Ketvirtadienio rytą Vilniaus šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje buvo švenčiamos Krizmos (arba Šventųjų aliejų) Mišios, kuriose kartu su Vilniaus vyskupais meldėsi beveik 100 arkivyskupijos kunigų.

Šv. Mišioms vadovavo Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, koncelebravo vysk. Arūnas Poniškaitis, vysk. Darius Trijonis ir 93 kunigai. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikai talkino šv. Mišiose ir Valandų liturgijoje.

Krizmos Mišios yra švenčiamos kartą metuose vyskupijos katedroje, jomis pabaigiamas gavėnios laikotarpis ir įžengiama į Didįjį Tridienį. Jų metu šventinami aliejai: ligonių, katekumenų ir šventoji krizma. Šie aliejai naudojami Velyknakčio iškilmėje bei visus metus teikiant sakramentus: ligonių aliejus naudojamas teikiant Ligonių patepimą, katekumenų aliejus skirtas priimantiems krikšto ir sutvirtinimo sakramentus, o krizma naudojama kunigų ir vyskupų šventimams, bažnyčių konsekravimo metu ja patepamas altorius.

Ypatinga Krizmos Mišių dalis – kunigiškų pažadų, duotų šventimų metu, atnaujinimas. „Esame pašaukti ir patepti būti džiaugsmo nešėjais. Kai Kristus yra priimtas su tikėjimu ir jam tarnaujama su meile – jis tampa mūsų gyvenime nesibaigiančio džiaugsmo versme“ – pamokslo metu sakė arkivyskupas Gintaras Grušas. Prieš kunigystės pažadų atnaujinimą arkivyskupas ragino savo brolius vyskupus ir kunigus prisiminti tą dieną, kai pirmą kartą Viešpaties akivaizdoje ištarė kunigystės pažadus bei džiaugsmą širdyje, jaustą atsiliepus į Viešpaties kvietimą ir pašaukimą.

Sakydamas pamokslą arkivyskupas akcentavo džiaugsmo svarbą kunigo tarnystėje, primindamas popiežiaus Pranciškaus raginimus eiti į artimą santykį su tikinčiaisiais, pažinti kasdienius jų rūpesčius ir džiaugsmus, kad svarbu būti kartu užjaučiant kančioje, lankant ligonius, palydint į amžinybę, bet taip pat svarbu ir dalintis gyvenimo džiaugsmu. Atvirumas, nuolankumas, paprastumas ir tarnystės dvasia – į tai eiti ragina popiežius.

Baigdamas pamokslą arkivyskupas Gintaras Grušas sakė: „Geriausia užkrečiama liga – sirgti Viešpaties meile ir gyventi jo meilėje. Lai mūsų tikinčiųjų maldos stiprina mus visus, lai mūsų atsidavimas Viešpačiui – užkrečia šią visuomenę meile Kristui.“

Šv. Mišių pabaigoje buvo pašventinti aliejai ir sugiedotos Valandų liturgijos maldos.

Didžiojo Ketvirtadienio vakarą aukojamos Paskutinės vakarienės Mišios.

2018 m. Didžiojo Tridienio ir šv. Velykų iškilmių šv. Mišių ir pamaldų laikas

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt