Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai Trakuose

2018 vasario 11 12:00 - 2018 vasario 11 13:30

Šių metų vasario 11 d. 12 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukos iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva bus paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

Išvakarėse, vasario 10 d. 18 val. po šv. Mišių bazilikoje prasidės naktinė Švč. Sakramento Adoracija. Ji baigsis vasario 11 d. 7 val.

Vyskupų kreipimasis, artėjant Lietuvos paaukojimui Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

Šį tikėjimo veiksmą vyskupai drauge su tikinčiaisiais atliks Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, jubiliejaus proga. Kviečiame atvykti į iškilmingas šv. Mišias 12 val. Trakų bazilikoje ir drauge tarti Lietuvos paaukojimo Švč. Mergelei Marijai žodžius.

Negalintys atvykti į Trakus tikintieji yra kviečiami pagal išgales dalyvauti šiame Paaukojimo akte:

  • visose Lietuvos bažnyčiose tą sekmadienį, kunigui vadovaujant, skaityti Paaukojimo maldą šv. Mišių metu prieš Tikėjimo išpažinimą;
  • stebėti šv. Mišių transliaciją tiesiogiai per LRT televiziją arba klausyti per Marijos radiją;
  • pasiimti maldos lapelį su Paaukojimo tekstu savo bažnyčioje, o jei nėra – atsisiųsti tekstą internetu ir melstis šią Lietuvos paaukojimo Švč. Mergelei Marijai maldą parapijose, bendruomenėse, šeimose ar asmeniškai visus šiuos Jubiliejinius Trakų Dievo Motinos metus.

Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai

Švenčiausioji Mergele Marija, Tu dėl gailestingojo Dievo troškimo išgelbėti žmogų sutikai būti nuolankia Viešpaties tarnaite ir buvai prie savo Sūnaus, kai Jis už mus aukojo gyvybę kaip tobulo klusnumo auką savo Tėvui.

Įkvėpti Tavo pavyzdžio, o Malonėmis apdovanotoji, vienydamiesi su Tavo motinišku troškimu užtarti kiekvieną, kas šaukiasi Tavo pagalbos, Tavo Nekaltajai Širdžiai aukojame šių dienų Lietuvą.

Pavedame Tavo globai vaikus, melsdami, kad jie užaugtų tikinčiais ir dorais ateities Lietuvos kūrėjais.

Pavedame jaunimą, kad uoliai ieškotų tiesos ir nepristigtų ryžto tinkamai atsiliepti į savo pašaukimą.

Pavedame sutuoktinius, kad Lietuvos šeimos taptų tvirtos ir ištikimos meilės bendruomenėmis bei darnios visuomenės pagrindu.

Pavedame sąžiningai dirbančių žmonių triūsą, melsdami, kad darbas ne tik didintų gerovę, bet ir vestų į šventumą bei leistų būti ištikimais Gerosios Dievo naujienos nešėjais.

Pavedame kenčiančių, ligonių ir senelių kantrybę, kad ji mus skatintų gailestingumo darbams ir nesavanaudiškai pagalbai.

Pavedame mūsų žmonių troškimą kurti krikščioniškomis vertybėmis grindžiamą visuomenę, kad visa Lietuva gyventų laisvėje.

Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones. Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt