200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Dievo Gailestingumo devyndienis

2018 kovo 30 0:00 - 2018 balandžio 7 0:00

Devyndieniu, kuris pradedamas Didįjį penktadienį, rengiamasi Dievo gailestingumo sekmadieniui, kuris visame pasaulyje švenčiamas Atvelykio sekmadienį. Vilniaus arkivyskupijoje kasmet nuo šv. Velykų iki Dievo gailestingumo sekmadienio minima Dievo gailestingumo savaitė (PROGRAMA). Šiais metais Dievo gailestingumo sekmadienis – balandžio 8 d.

Šv. Faustina savo dienoraštyje rašė, kad maldų devyndieniu rengiantis Gailestingumo šventei Jėzus paragino ją melstis už kitus žmones: „Noriu, – nurodė Jėzus, – kad per šias devynias dienas vestum sielas prie mano gailestingumo versmės, idant jos pasisemtų jėgų ir atgaivos bei visų malonių, reikalingų gyvenimo sunkumuose, o ypač mirties valandą. Kasdien tu atvesi prie mano širdies vis kitą sielų būrį ir panardinsi jas mano gailestingumo vandenyne, o aš nuvesiu tas sielas į savo Tėvo buveinę. Tu tai darysi šiame gyvenime ir kitame“ (Dien. 1209).

Devynias dienas, vienijantis su Kristaus auka ant kryžiaus už mūsų ir viso pasaulio išganymą, įsiliejant į tą meilę, kuria dangaus Tėvas myli Sūnų, o per Jį – ir mus, kalbamas Dievo gailestingumo vainikėlis. Šią maldą ses. Faustinai Jėzus padiktavo Vilniuje 1935 m. rugsėjo 13–14 d.

Dievo gailestingumo vainikėlis gali būti kalbamas varstant mums įprasto rožinio karoliukus. Pradžioje kalbame „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“, „Tikiu Dievą Tėvą“.

Toliau ties didesniais karoliukais meldžiame: Amžinasis Tėve, aukoju Tau mieliausiojo Tavo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, Kūną ir Kraują, Sielą ir Dievystę permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.

Ties mažesniais karoliukais kalbame: Dėl skaudžios Jėzaus kančios būk gailestingas mums ir visam pasauliui.

Pabaigoje: Šventas Dieve, šventas Galingasis, šventas Amžinasis, pasigailėk mūsų ir viso pasaulio. (3 kartus)

Devyndienio intencijos, kuriomis melstis kvietė Jėzus (Dien. 1210–1229):
Pirmoji diena
Šiandien atvesk man visą žmoniją, o ypač visus nusidėjėlius, ir panardink juos mano gailestingumo jūroje. Taip paguosi mane, gailiai liūdintį dėl prarastų sielų.

Antroji diena
Šiandien atvesk man kunigų ir vienuolių sielas ir panardink į neišmatuojamą mano gailestingumą. Jie davė man stiprybės ištverti karčią kančią, per juos kaip latakais žmonėms liejasi mano gailestingumas.

Trečioji diena
Šiandien atvesk man visas pamaldžias ir ištikimas sielas ir panardink jas mano gailestingumo jūroje; šios sielos mane guodė kryžiaus kelyje, buvo paguodos lašas kartėlio jūroje.

Ketvirtoji diena
Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta; ir apie juos aš galvojau savo karčios kančios metu, o jų būsimasis uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo jūroje.

Penktoji diena
Šiandien atvesk man eretikų bei atskilusiųjų sielas ir panardink juos mano gailestingumo jūroje; karčios kančios metu jie draskė mano kūną ir širdį, tai yra mano Bažnyčią. Kai jie grįžta į vienybę su Bažnyčia, gyja mano žaizdos, ir taip palengvina mano kančią.

Šeštoji diena
Šiandien atvesk man romias, nuolankias sielas bei mažų vaikų sielas ir panardink jas į mano gailestingumą. Šios sielos labiausiai panašios į mano širdį, jos stiprino mane skausmingoje mano agonijoje; mačiau jas kaip žemiškus angelus, kurie budės prie mano altorių. Ant jų išlieju malonių sroves. Mano malonę priimti pajėgi tik nuolanki siela, nuolankias sielas apdovanoju savo pasitikėjimu.

Septintoji diena
Šiandien atvesk man sielas, kurios ypač garbina ir šlovina mano gailestingumą, ir jas panardink į mano gailestingumą. Šios sielos ypač sielvartavo dėl mano kančios ir labiausiai persiėmė mano dvasia. Jos yra gyvas mano gailestingos širdies atspindys. Būsimajame gyvenime šios sielos švies ypatinga šviesa, nė viena nepateks į pragaro ugnį, kiekvieną ypač ginsiu jos mirties valandą.

Aštuntoji diena
Šiandien atvesk man sielas, kurios yra skaistyklos kalėjime ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę, tegul mano kraujo srovės atvėsins jų karštį. Visas šias sielas aš labai myliu, jos atsilygina mano teisingumui; tu gali suteikti joms palengvėjimą. Iš mano Bažnyčios lobyno semk visus atlaidus ir aukok už jas… Jei tik žinotum jų kančią, nuolat už jas aukotum dvasinę išmaldą ir mokėtum jų skolas mano teisingumui.

Devintoji diena
Šiandien atvesk man atšalusias sielas ir panardink jas į mano gailestingumo bedugnę. Šios sielos skaudžiausiai žeidžia mano širdį. Didžiausią pasibjaurėjimą Alyvų sode man kėlė drungna siela. Dėl jos pasakiau: Tėve, atitolink nuo manęs šitą taurę, jei tokia yra Tavo valia. Paskutinis gelbėjimosi ratas joms yra griebtis mano gailestingumo.

Žymės: Parapijoje, Vyskupijoje.

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt