Organizacijos, draugijosŠūkis: Visa atnaujinti Kristuje!

Ateitininkų federacija, įkurta 1911 m., Lietuvoje atkurta 1989 m., yra seniausia Lietuvoje veikianti katalikiška jaunimo ugdymo organizacija, vienijanti moksleivius, studentus bei mokslus baigusius organizacijos narius (sendraugius), kurios tikslas sudaryti jaunuomenei sąlygas visapusiškai brandinti asmenybę, ugdyti asmeninę ir visuomeninę atsakomybę, aktyviai dalyvauti visuomenės kultūriniame, visuomeniniame ir religiniame gyvenime.

Veiklos principai: katalikiškumas, tautiškumas, inteligentiškumas, šeimyniškumas, visuomeniškumas.

Visoje Lietuvos teritorijoje veikia daugiau kaip 90 ateitininkų vienetų (vietovių, kuopų, korporacijų, klubų). Taip pat yra Lietuvos Jaunimo Organizacijų Tarybos tikroji narė, glaudžiai bendradarbiauja su Valstybiniu Jaunimo reikalų departamentu. Aktyviai veikia tarptautiniu lygmeniu, nes yra dviejų tarptautinių katalikiškų jaunimo organizacijų FIMCAP ir JECI-MIEC tikroji narė, bendradarbiauja su Belgijos katalikiška jaunimo organizacija CHIRO, Slovakijos katalikiška jaunimo organizacija ERKO.

Leidžia žurnalą jaunimui „Ateitis“ ir jaunesniesiems moksleiviams „Bitutė“.

Vilniaus krašto ateitininkų vietovė
Aušros Vartų g. 12, 01303 Vilnius
www.ateitis.lt
www.facebook.com/Ateitininkija

Bernardinų socialinių paslaugų centras įkurtas prie Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno. Bernardinų socialinių paslaugų centre veikia Vaikų dienos centras, Priklausomų asmenų dienos centras ir Neįgaliųjų dienos centras. Pagrindiniai centro veiklos tikslai yra vykdyti ir skatinti įvairias socialines programas ir teikti socialines paslaugas.

Maironio g. 10, 01124 Vilnius
www.bernardinucentras.lt

Betzata bendruonenė tai pirmiausia bendruomeniniais santykiais paremti gyvenimo namai, skirti vidutinę ir sunkią proto negalę turintiems suaugusiems asmenims. Bendruomenė remiasi krikščioniškomis vertybėmis bei tarptautinės ARKOS bendruomenės pasaulėžiūra. Joje gyvenantys žmonės dirba, švenčia ir meldžiasi kartu, išgyvena buvimo drauge džiaugsmą. Priima svečius ir bendruomenės draugus, puoselėja bendruomeniškus ryšius. Nuo 2008 metų kovo mėn. ji yra Arkos projektas Lietuvoje.

Bendruomenė organizuoja įvairias integracines veiklas. Jose neįgalūs asmenys bendradarbiauja su bendruomenės draugais, šeimomis, auginančiomis neįgalius vaikus, socialinės rizikos grupės jaunuoliais, savanoriais ir vietos bendruomene. Kartu organizuojamos šventės, savaitgalių talkos, pažintinės, kultūrinės išvykos. Vasarą bendruomenė organizuoja vasaros stovyklas bei tarptautinės stovyklas.

Verbų g. 8, Čekoniškių k., 14207 Vilniaus r.
Tel. +370 5 232 5529, mob. +370 698 83 713, faks. +370 5 250 5716
El. p. betzatos@gmail.com
www.betzata.lt


Comunione E Liberazione (toliau – CL), lietuviškai „Bendrystė ir Išsilaisvinimas“, – tai kunigo don Luigi Giussani 1954m. Milane įkurtas bažnytinis judėjimas. CL labai greitai išplito visoje Italijoje ir šiandien veikia visuose žemynuose – apie 75 šalyse. Lietuvoje veikia nuo 1993 m.

CL kiekvieną kviečia dabartyje išgyventi Tradicijai artimą krikščioniškąją patirtį. CL judėjimo tikslas – pasiūlyti Kristaus buvimą kaip vienintelį tikrą atsakymą visų laikų žmogaus esminiams poreikiams. Asmuo, atrandantis Kristaus buvimą ir norintis Jam priklausyti, paskatina judėjimą: jis savo atsivertimą ir liudijimą sieja su savo aplinka (šeima, darbu, mokykla, parapija, visuomene).

Aušros Vartų g. 12, 01303 Vilnius
El. p. lituaniacl@gmail.com
lt.clonline.org


Fokoliarai Lietuvoje veikia nuo 1989 m. Judėjimo pradžia – Trentas (Š. Italija) 1943 m. Steigėja ir prezidentė – Chiara Lubich (1920–2008). Tikslas – prisidėti kuriant vienybę tarp visuomenės narių, pradedant nuo asmeninio gyvenimo, savos aplinkos. Kertinė Fokoliarų dvasingumo idėja – įgyvendinti „naująjį” Jėzaus tarpusavio meilės įsakymą (Jn 15, 12) ir taip prisidėti prie pagrindinio Jo troškimo išsipildymo: „Tegul visi bus viena“ (Jn 17, 21).

Įvairaus amžiaus, rasių, kultūrų, socialinės padėties ir religinių įsitikinimų žmonės, likdami ištikimi savo tapatybei, kartu stengiasi plėtoti abipuse pagarba grindžiamą dialogą: Katalikų Bažnyčios viduje, su įvairių Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių krikščionimis, su žydais, su kitų religijų išpažinėjais, su religinių įsitikinimų neturinčiais žmonėmis. Fokoliarų judėjimą įkvepia ir gaivina vienybės dvasingumas, įvairiai išgyvenamas tiek tikrųjų judėjimo narių, tiek jam pritariančių ir simpatizuojančių, sudarančių daugiau kaip 2 milijonus žmonių 182 pasaulio šalyse.

Šiuo metu narių grupės susibūrusios įvairiuose Lietuvos miestuose. Rengiami susitikimai: šeimoms, vaikams,  paaugliams, jaunuoliams, pasauliečiams ir dvasininkams. Kasmet rengiama vasaros stovykla Marijapolis – atvira visiems.

Kas mėnesį leidžiamas Gyvenimo Žodis – viena Šventojo Rašto mintis su komentaru, padedančiu ją pritaikyti kasdieniame gyvenime.

Žiemos g. 12, 01215 Vilnius
Tel. +370 5 215 3505
www.fokoliarai.lt

Galilėjiečių bendruomenė įkurta 2001 m. Galilėjiečių bendruomenę subūrė ir jai vadovauja kunigas Eitvydas Merkys. Bendruomenės charizma: siekti meilės tobulumo, kasdien vis pilniau atsiliepti į Dievo meilę bei Viešpaties Jėzaus kvietimą išsižadėti savęs, imti savo kryžių bei sekti paskui Jį, ir gyventi Laiške Diognetui aprašytų krikščionių pavyzdžiu, rūpinantis, kad tikėjimo bei maldos įstatymą atitiktų gyvenimo įstatymas.

Bendruomenės nuostatos: įkvėptos Šv. Rašto liudijimo apie apaštalų laikų Jeruzalės bendruomenę (žr. Apd. 2, 42; 4, 32-33 ir 2,47). Misija: Būti pasaulyje, bet ne „iš pasaulio“ (plg. Jn 17, 14-15), ir taip jį pašventinti iš vidaus, veikiant evangeliniu „druskos, šviesos bei raugo“ principu (plg. Mt 5, 13-16; 13, 33).

Narystė: bendruomenei priklauso įvairių luomų bei amžiaus žmonės. Atskiri nariai, Viešpaties kviečiami artimiau sekti Jo pavyzdžiu, bendruomenės vadovui leidus, duoda privačius įžadus ir gyvena pašvęstą gyvenimą slaptoje pagal jiems skirtą regulą.

Bendruomenė meldžiasi Vilniaus šv. Mikalojaus bažnyčioje, kasdien 17 val.

www.galilėjiečiai.lt

Šeimos ir asmens saviugdos centras „Bendrakeleiviai“ – tai komanda, teikianti specializuotą kompleksinę pagalbą skyrybas išgyvenantiems bei kitiems šios patirties paliestiems asmenims. Taip pat užsiima šeimos krizių prevencija bei postvencija, asmens saviugda.

Unikalumas – psichologinės ir dvasinės pagalbos derinimo metodas. Grupių dalyviai gauna ne tik profesionalių psichologų, bet, esant poreikiui, patyrusių dvasininkų bei asmeninių palydėtojų paramą.

„Bendrakeleiviai“ yra krikščioniška organizacija ir atvira įvairių pasaulėžiūrų bei įsitikinimų žmonėms.

Daugiau apie renkamas grupes, paskaitas ir kitas iniciatyvas www.bendrakeleiviai.lt

Didžioji g. 34, 01128 Vilnius
Mob.: +370 615 96 804, +370 613 48 869
El. p. info@bendrakeleiviai.lt
www.bendrakeleiviai.lt
www.facebook.com/bendrakeleiviai

Iustitia et Pax komitetą Lietuvoje 2007 m. įkūrė Lietuvos Vyskupų Konferencija. Komiteto tikslas – skleisti socialinį Bažnyčios mokymą apie teisingumą, taiką ir žmogaus vystymąsi bei bendrąjį gėrį. Komiteto darbu siekiama suteikti išteklių visuomenės, organizuotos Bažnyčios socialinio mokymo principais, kūrimui. Komitetas skatina pagarbą gyvybei ir žmogaus orumui, skleidžia taikos ir susitaikymo kultūrą bei prisideda prie teisingos visuomenės kūrimo. Komiteto Lietuvoje veiklos kryptis – Bažnyčios socialinio mokymo sklaida, ypatingą dėmesį skiriant jaunimo nedarbo, vaikų globos ir socialinės lyties sritims.

S. Skapo g. 4, 01122 Vilnius
Mob. +370 615 64 500
El. p. justitiaetpax@lcn.lt, sbmokymas@gmail.com

Kana yra tarptautinės Chemin Neuf (pranc. k. „Naujasis Kelias“) bendruomenės misija šeimoms. Šią bendruomenę 1973 m. Prancūzijoje įkūrė  jėzuitas Lorent Fabre. Tai katalikiška bendruomenė su ekumeniniu pašaukimu, kurios dvasingumas remiasi šv. Ignaco Lojolos mokymu bei charizminio atsinaujinimo patirtimi.

Svarbiausias bendruomenės tikslas – padėti sutuoktiniams (poroms) atnaujinti tarpusavio santykius, susitaikant vienam su kitu, su pačiu savimi ir su Dievu,  stiprinti šeimų tarpusavio bendrystę, gyventi krikščioniškomis vertybėmis, dalintis šia patirtimi su kitomis šeimomis, kurios patiria įvairius sunkumus, krizes ar nori pagilinti, atnaujinti poros tarpusavio ryšį.  Ypatingas dėmesys skiriamas poros pamaldumo ir  dvasingumo ugdymui.

Naujos poros gali įsijungti į bendruomenės ugdomąją veiklą po vasaros rekolekcijų-stovyklos. Per metus organizuojamos 2 rekolekcijų savaitės, 2 maldos ir paskaitų savaitgaliai ir 1 susitikimas per mėnesį brolijose.

www.kana.lt


Katalikiškoji Lietuvos lenkų draugija įsteigta 1989 m. Pasauliečių apaštalavimo draugija, telkianti parapijose aktyvius pasauliečius, rūpinasi ligoniais, suteikia pagalbą parapijoms, organizuoja maldingas keliones, skiria dėmesį jaunimo dvasiniui ugdymui.

Naugarduko g. 76, 03202 Vilnius
Tel. +370 5 241 4901, mob. +370 651 87 668, faks. +370 5 241 4901

„Kolumbo Riteriai“ yra tarptautinė organizacija kuri vienija beveik 2 mln. tikinčių vyrų katalikų. Brolija vienija ne tik vyrus, bet ir jų šeimas, kurios užima svarbią vietą dabartinėje organizacijos veikloje. Pradžią organizacijai 1882 m. davė kunigas Michael McGivney subūręs savo parapijos vyrus į savitarpio pagalbos grupę. Popiežius Benediktas XVI kunigą paskelbė „garbinguoju Dievo tarnu“ bei pradėjo kanonizacijos bylą. 2014 m „Kolumbo riteriai“ savo veiklą pradėjo ir Lietuvoje.

Brolija pirmiausia puoselėja bendrystę tarp savo narių ir jų šeimų, atjautą ir pagalbą silpniausiems visuomenės nariams. „Kolumbo Riteriams“ yra svarbu ne tik liudyti ir auginti savo tikėjimą, bet ir prisidėti prie savo parapijos rūpesčių sprendimo. Visus darbus stengėmės atlikti vadovaudamiesi šiais pamatiniais principais – Pagalba artimui, Santarvė, Brolybė, ir Patriotizmas.

KAS GALI TAPTI RITERIU?

Riteriu gali tapti kiekvienas pilnametis vyras katalikas, kuris praktikuoja savo tikėjimą ir nori prisidėti prie „Kolumbo Riterių“ bendruomenės pastangų kuriant geresnį pasaulį. Kiekvienas narys sprendžia kiek, kada ir kuo jis gali prisidėti prie vykdomų evangelizacinių, karitatyvinių, bendruomeninių ar tiesiog pilietiškų projektų. Reikia pabrėžti, kad šiuose projektuose dalyvauja ne tik nariai, bet ir jų šeimos.

KAIP PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ?

Jei ši informacija Jus sudomino ir svarstote galimybę tapti „Kolumbo Riteriu“, susisiekite su mumis el. paštu: kancleris.riteriai@gmail.com. Mes informuosime jus apie rengiamus susitikimus su kandidatais. Šių susitikimų metu galėsite sužinoti daugiau apie mūsų vykdomą veiklą ir narystę. Taip pat galime organizuoti atskirą „Kolumbo Riterių“ pristatymą Jūsų parapijoje arba asmeninį susitikimą su keletu mūsų narių ir atsakyti į Jūsų klausimus.

Krizinio nėštumo centras įkurtas padėti moterims, kurios išgyvena neplanuoto nėštumo krizę ir su ja susijusius sunkumus. Organizacija siekia vykdyti abortų prevenciją Lietuvoje ir rūpintis moterų psichine sveikata krizinio nėštumo metu bei pagimdžius, taip pat teikia pagalbą poabortinės traumos atvejais, praradus vaikelį dėl persileidimo ar priešlaikinio gimdymo. Teikiamos nemokamos konsultacijos visoje Lietuvoje.

Krizinio nėštumo centras organizuoja „Rachelės vynuogyno“ rekolekcijas skirtas žmonėms, kurie po aborto ar persileidimo išgyvena emocinį ar dvasinį skausmą.

Mob.: +370 603 57 726, +370 603 57 912
El. p. neplanuotasnestumas@gmail.com
www.neplanuotasnestumas.lt


Dominikonai pasauliečiai seka šv. Dominyko, šv. Kotrynos Sienietės ir mūsų pirmtakų pavyzdžiu, kurie nušvietė Ordino ir Bažnyčios gyvenimą, sutvirtintą broliškos bendrystės – jie pirmiausia liudija tikėjimą, įsiklauso į nūdienos poreikius ir tarnauja tiesai.
Jie skiria ypatingą dėmesį šių dienų Bažnyčios apaštalavimo esminiams uždaviniams, ypač kreipdamiesi į tuos, kurie yra papuolę į bėdą, rodydami tikrąjį gailestingumą, gindami laisvę, nešdami teisingumą ir taiką.
Įkvėpti Ordino charizmos, jie atmena, kad apaštalavimo darbai kyla iš kontempliacijos gausos.
Dominikonai pasauliečiai yra išskirti tiek dėl savito dvasinio gyvenimo, tiek ir dėl tarnystės bažnyčioje, Dievui ir artimui. Būdami Ordino nariais, dalijasi jo apaštaline misija studijuodami, melsdamiesi, pamokslaudami pasauliečiams.

Lukiškių a. 10, 01107 Vilnius
Mob. +370 600 70 013
www.facebook.com/tretininkai


Lietuvos katalikių moterų sąjunga (toliau – LKMS) yra 1908 m. įkurtos Lietuvos katalikių moterų draugijos bei 1933 m. suburtos Lietuvių katalikių moterų organizacijų sąjungos veiklos tęsėja. Lietuvoje atkurta 1994 m. LKMS užduotis – burti katalikes moteris rūpinantis švietimu ir socialine parama, siejant aktualias problemas su tikėjimo tiesomis.

Aušros Vartų g. 7, 01304 Vilnius
El. p. lietuvos.katalikiu.moteru.sajunga@gmail.com
www.lkms.lt

Lietuvos Kolpingo draugija – visuomeninė, nesiekianti pelno, savanoriška ir savarankiška pagalbos ir labdaros organizacija, demokratiška katalikų švietėjiškos veiklos bendruomenė, įkurta kunigo Adolfo Kolpingo pavyzdžiu. Lietuvoje Kolpingo draugija įkurta 1993 metais ir yra Tarptautinės Kolpingo draugijos dalis.

Kolpingo draugija dirba šeimos politikos srityje, rengdama šeimos multiplikatorių kursus, konferencijas aktualiais klausimais, šeimų stovyklas. Organizuoja krikščioniško socialinio mokymo seminarus, dalyvauja vietinių ir tarptautinių projektų rengime švietimo bei socialinėje srityse. Dirbama su įvairaus amžiaus grupėmis – vaikais, jaunimu ir suaugusiais.

www.kolping.lt

Lietuvos lenkų harcerių (skautų) sąjunga – tai vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų bičiulių bendruomenė. Skautų judėjimas rūpinasi: dvasiniu, emociniu, intelektualiniu, fiziniu, socialiniu vystymu.

Naugarduko g. 76-405, 03202 Vilnius
www.zhpnl.lt

Lietuvos nacionalinė Europos skautų asociacija yra didelės, 20 Europos šalių vienijančios, Europos skautų federacijos narė. Skirtingas šalis ir tautybes jungia skautijos įkūrėjo Roberto Baden-Powell iškelti idealai, vienoda uniforma, vėliava, šūkiai ir ceremonijos.

Veiklos tikslai: sveikata ir gyvenimas gamtoje, konkretumo ir darbštumo ugdymas, charakterio formavimas, tarnystė, tikėjimas.

www.europosskautai.lt
www.facebook.com/europosskautai


Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija (toliau – Jaupra) patvirtinta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino 2006 m. Jaupra yra jaunimo brolija, Šventosios Dvasios pašaukta gyventi krikščionišką gyvenimą brolijoje pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą ir gilinti savo pašaukimą Pasauliečių pranciškonų ordine (OFS). Jaupra priklauso Pranciškoniškajai šeimai kaip Pasauliečių pranciškonų ordino (OFS) dalis. Šiandien Jaupra jungia apie 49 000 narių 66 pasaulio šalyse. Jaupra yra pašaukimo kelionė, kuria keliauja 14–29 metų jaunuoliai, ieškantys savo tapatybės ir pašaukimo. Ši kelionė susideda iš 3 etapų: apsisprendimo, pasiruošimo Pažadui ir pašaukimo gilinimo.

Pranciškoniškasis jaunimas jungiasi į vietines ir nacionalinę brolijas. Jaupra veikloje nuolat dalyvauja apie 150 jaunuolių iš Kretingos, Vilniaus, Klaipėdos, Telšių, Kauno, Šiaulių ir Jonavos miestų. Pagrindinės veiklos kryptys: neformalus jaunimo ugdymas, socialinės tarnystės, evangelizacinės misijos, ekologinės akcijos, tarptautinis bendradarbiavimas su užsienio jaunimu, darbas su vaikų grupėmis – Pranciškučiais. Jaupra gyvenimo centras – kartą per savaitę švenčiamos šv. Mišios ir šlovinimo tarnystė jose.

Vilniaus pranciškoniškojo jaunimo brolija
Maironio g. 10, 01124 Vilnius
El. p. jaupra@yahoo.com
www.jaupra.lt


Lietuvos skautija atkurta 1989 m. Lietuvoje. Visuomeninė, savanoriška, nepolitinė, viena didžiausių neformalaus ugdymo vaikų ir jaunimo organizacija Lietuvoje, vienijanti per 3000 narių.

Tikslas: vadovaujantis pradininko lordo Roberto Baden-Powello sukurtomis skautiškomis idėjomis, ugdyti organizacijos narius dorais, kilnios dvasios, tvirto būdo, sveikais, sąmoningais žmonėmis ir naudingais piliečiais savo Tėvynei (šūkis: „Dievui, Tėvynei ir artimui“). Nuo 1997 m. – pasaulinės skautų organizacijos WOSM nariai.

Projektai: stovyklos, tarptautinės stovyklos, vadovų mokymo seminarai, tarptautiniai seminarai vadovų kvalifikacijai kelti, jaunimo ir suaugusiųjų resursų vystymo programa.

Vilniaus skautų centras
Smetonos g. 8-1, 01115 Vilnius
www.skautai.lt


Maltos ordino pagalbos tarnyba (toliau – MOPT) Lietuvoje buvo įkurta 1991 metų rudenį iškilių Lietuvos Bažnyčios ir visuomenės veikėjų  (vysk. J. Tunaitis, vysk. J. Boruta, kun. V. Aliulis ir kt.) siekiant įkurti Lietuvoje katalikišką organizaciją, kuri savo veikloje vadovautųsi Maltos ordino motto “Tikėjimo saugojimas ir pagalba vargstantiems” ir teiktų pagalbą visų rasių, tikėjimų ir tautų žmonėms.

Maltos ordino pagalbos tarnyba teikia įvairias socialines paslaugas 28-iuose Lietuvos miestuose ir vienija apie 900 organizacijos narių ir savanorių. Pagrindinės veiklos sritys: savananoriška senų, sunkiai sergančių ir vienišų žmonių priežiūra namuose ir karšto maisto jiems atvežimas, socialiniai vaikų dienos centrai, jaunųjų maltiečių socialiniai projektai.

Gedimino pr. 56b, 01110 Vilnius
Tel. +370 5 249 8604, faks. +370 5 249 7463
El. p. info@maltieciai.lt
www.maltieciai.lt

Vilniaus arkivyskupijos Gailestingumo Motinos Curia įsteigta 2006 m. lapkričio 18 d.
Dvasios vadas kun. Jonas Naujokaitis (kun.jonasnaujokaitis@gmail.com)
Pirmininkas Aloyzas Domarkas (aloyzas.kalvarijos@gmail.com)
Sekretorė Aldona Pipinienė (aldonavp@takas.lt)

Arkivyskupijoje veikia 11 prezidiumų, kuriuose yra 91 narys bei 791 maldos pagalbininkai.
Marijos Legiono prezidiumai veikia Vilniaus švč. M. Marijos Nekaltojo Prasidėjimo, Vilniaus šv. Teresės, Vilniaus šv. ap. Petro ir Povilo, Vilniaus šv. J. Bosko, Vilniaus šv. Mikalojaus, Vilniaus šv. Juozapo, Vilniaus Visų Šventųjų, Vilniaus pal. J. Matulaičio, Maišiagalos švč. M. Marijos Dangum Ėmimo, Švenčionių Visų Šventųjų parapijose.

Marijos Legionas yra tarptautinė katalikų pasauliečių draugija įkurta 1921 m. Dubline, Airijoje. Lietuvoje pirmasis Marijos Legiono prezidiumas buvo įkurtas 1992 metais Kretingoje. Jį įkūrė pasaulietė legionierė Marytė Smilgaitė gyvenanti JAV.

Marijos legiono tikslas: Kristus pasakė savo mokiniams: “Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones.” (Mt. 28,19). Marijos legiono nariai stengiasi paklusti šiam Kristaus įsakymui – nešti visiems Gerąją Naujieną. Taip pat asmeninės pastangos siekti šventumo. Nariai pasižymi ypatinga Dievo Motinos meile ir stengiasi skatinti žmonių pamaldumą švč. M. Marijai, ragindami uoliai kalbėti Rožinio maldą. Pagrindinis Marijos Legiono „ginklas“ malda, džiaugsmo skleidimas. Ši draugija pasivadino legionu dėl vieningo jos statuto, dėl griežtos jos narių vidinės drausmės ir duotų pareigų laikymosi.

Vilniaus arkivyskupijos Gailestingumo Motinos Curia
Aušros Vartų g. 12,
Vilnius 01129

www.marijoslegionas.lt


Marijos vaikų sąjūdis – tai katalikiška organizacija, kurios nariai pasiaukoja Švč. Marijos širdžiai, apaštalauja malda ir gerais darbais, lanko ligonius ir kalinius. Marijos vaikų sąjūdžiui gali priklausyti bet kurios Bažnytinės organizacijos nariai, apsijungę dvasiniais ryšiais ir kartu spręsdami iškylančias problemas.

Sėlių g. 17, 08125 Vilnius
Tel.: +370 5 265 1933, +370 5 247 5477
www.zverynoparapija.lt


Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija įsteigta 2004 m. Misija – šeimai palankios aplinkos puoselėjimas. Savo veikla asociacija siekia: vienyti šeimas, tėvus bei šeimomis besirūpinančias formalias ir neformalias nevyriausybines organizacijas, religines bendruomenes, koordinuoti Asociacijos narių veiklą, sprendžiant šeimos ir tėvų interesų gynimo bei atstovavimo klausimus; atstovauti ir ginti Asociacijos narių interesus valstybės institucijose ir kitose organizacijose; analizuoti, skleisti ir keistis informacija apie šeimos ir tėvų problemas šalies viduje ir užsienyje; dalyvauti rengiant ir svarstant naujus Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, reglamentuojančius šeimos gyvenimo, Asociacijos ir jos narių veiklą, kad Lietuvos Respublikoje būtų formuojama šeimai ir tėvams palanki politika.

Aušros vartų g. 12, 01303 Vilnius
Mob. +370 673 77 345
El. p. info@mususeima.lt
www.nsta.lt, www.mususeima.lt

Pal. kun. Mykolo Sopočkos hospiso tikslas – pagerinti ligonių gyvenimo kokybę, suteikti jiems specializuotą ir rūpestingą medicinos, psichologinę, pedagoginę, dvasinę ir socialinę globą. Pagalba teikiama neatlygintinai. Pagalbą teikiančią komandą sudaro kvalifikuoti ir patyrę gydytojai, slaugės ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojas, psichologai, dvasininkai, biuro darbuotojai ir savanoriai.

Hospisas padeda ir ligonių artimiesiems. Visokeriopa parama paskutiniu ligonio gyvenimo laikotarpiu ir gedulo metu yra labai reikalinga jo artimiesiems. Paramą šeimoms teikia ir teisininkai, psichologai, terapeutai, dvasininkai, savanoriai.

Hospisas veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Kiekvieną akimirką mūsų komanda yra pasiruošusi teikti pagalbą.

Rasų g. 4, 11350 Vilnius
Tel. +370 5 219 5762
El. p. hospisas@hospisas.lt
www.hospisas.lt

„Sek paskui mane!“ (Lk 5, 27). Kai kurios šeimos, trokšdamos atsiliepti į šį meilingą Kristaus kvietimą, pripažindamos savo silpnumą ir tikėdamos Santuokos Sakramento malone, abipuse pagalba ir Kristaus pažadu: „Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir aš esu tarp jų“ (Mt 18, 20), nutarė laisvai susiburti į bendruomenę. Bendruomenės narius vienija bendras tikslas – augti tikėjime, liudyti jį vaikams ir padėti šeimoms atrasti vietą Bažnyčioje.

Bendruomenė organizuoja kassavaitinius maldos susitikimus, kur skaitomas Šv. Raštas, diskutuojama. Rengiamos rekolekcijos Advento laikotarpiu, vasaros stovyklos, rekolekcijos draugams, t. y. šeimoms, kurios nėra bendruomenėje, tačiau alksta Dievo artumo.

www.juozapomokykla.lt

Šv. Kryžiaus namai – tai Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo vargdienių se­serų vienuolijos įsteigtas ir administruojamas socialinės-teisinės-dvasinės pagalbos centras.

Šv. Kryžiaus namų pagrindinės veiklos kryptys: senjorų užimtumo programa – į užsiėmimus susirinkę senjorai bendrauja, gilinasi į Šventąjį Raštą, gieda, klausosi paskaitų aktualiomis temomis bei vyksta į įvairias ekskursijas; vaikų ugdymo programa skirta skatinti prasmingą vaikų užimtumą bei ugdyti krikščioniškas vertybes, socialinius ir bendravimo įgūdžius; grupė vargdieniams „Šviesa“ skirta labai sunkioje materialinėje situacijoje atsidūrusiems žmonėms; teikiamos nemokamos individualios konsultacijos socialiniais klausimais; teikiamos nemokamos skalbyklos paslaugos socialiai remtiniems žmonėms.

S. Daukanto a. 1, 01122 Vilnius
Tel. +370 5 269 1014
El. p. kryziausnamai@mvs.lcn.lt
www.vargdieniu.lt


„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenės Lietuvoje veikia nuo 1991 m. Pasauliniam judėjimui (įk. 1971 Lurde, Prancūzijoje, įkūrėjai – J. Vanier, M.-H. Mathieu) priklausančios bendruomenės jungia šeimas, auginančias žmones su protine negalia ir jų draugus į šeimynišką, visokeriopo palaikymo bendrystę.

Žmonėms su įgimta proto negalia „Tikėjimas ir Šviesa“ padeda atskleisti pašaukimą dalintis savo širdies turtais, švelnumu ir ištikimybe; ugdyti savo talentus ir dovanas; patyrus nemažai kančios savo gyvenime, patirti ir draugystės džiaugsmą, pažinti Dievo ir žmonių meilę sau ir surasti vietą Bažnyčioje.

Jų tėvams „Tikėjimas ir Šviesa“ – tai palaikymas sunkiais gyvenimo momentais; bendruomenėje lengviau pastebėti dvasinį savo sūnaus ar dukros grožį, atrasti, kad jų vaikas, dėl kurio kančios jie patys patyrė daug skausmo, gali tapti ir tikru gyvybės šaltiniu kitiems.

Draugams „Tikėjimas ir Šviesa“ atveria kelią į tikrą draugystę. Neįgalaus asmens dėka jie pažįsta kitokį pasaulį, kuriame vyrauja ne lenktyniavimas, pinigai ar materialinės gėrybės. Silpnas ir pažemintas žmogus sukuria aplink save švelnumo ir ištikimybės, išklausymo ir pasitikėjimo aplinką. Čia pamažu išmokstama atpažinti Prisikėlusįjį kiekviename brolyje ir sesėje.

Mob. +370 655 59 252
El. p. tslietuva@gmail.com
www.ts.lcn.lt

Bendruomenės Vilniuje:
Dievo sodas
Galilėjos žvejai
Vynmedis


Valančiukų sąjūdžio pradžia 1989 m. Adutiškyje ir Kaune. Valančiukų sąjūdis – jaunųjų blaivininkų būrelių ar grandžių, būrių, kuopų sąjunga, veikianti Lietuvos mokyklose ir kt. Steigėjai ir globėjai – tikybos mokytojai, katalikai mokytojai, katechetai, taip pat vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdis ir Lietuvos blaivybės fondas.

Šerkšno g. 11, 04126 Vilnius
www.blaivus.lt


Įsteigtas 1989 m. Krikščioniškas judėjimas, kurio tikslas tarnauti Dievui, žmonėms ir Tėvynei Lietuvai – kurti dvasinėmis vertybėmis grindžiamą gyvenimą, stiprinti valstybę.

Šerkšno g. 11, 04126 Vilnius
www.blaivus.lt

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt