Augti Tėvo meile

2016 kovo 7

Jubiliejus kviečia mus grįžti pas Tėvą. Tai visų pirma širdies kelias, kuris tikriausiai bus neįmanomas, jei nesiilgėsime besąlygiškos ir neatšaukiamos Meilės. Raskime laiko širdies maldai, tylai, kad išgirstume balsą, kuris sako: „Vaike mano“.

Ar pažįstu Tėvą? Ar jaučiuosi Tėvo dukra, sūnumi, ar taip save suvokiu?

Turbūt kasdien kalbame maldą „Tėve mūsų“. Kaip ją suprantame? Ar pagal ją gyvename? Kviečiame pasvarstyti, koks mano tikėjimas, pasitikėjimas, gyvenimas.

Šiuos klausimus galima svarstyti vienam ir tuos svarstymus pasižymėti dienoraštyje. Tikime, kad šis vidinis darbas padės pasiruošti išpažinčiai. Taip pat šį tyrimą galima atlikti ir grupėje ar poroje dalinantis savo mintimis. Tad kaip suprantu šią maldą?

Tėve mūsų:

 • Kodėl ne „Tėve mano“? Į ką kviečia Jėzus mus taip mokydamas?
 • Ką nugalime ir ką renkamės, melsdamiesi „Tėve mūsų“?
 • Ar kitame matau savo brolį, sesę?
 • Ar stengiuosi kiekvieną asmenį priimti kaip mūsų Tėvo mylimą vaiką?

Kuris esi danguje:

 • Ar priimu, kad mano dvasinė tėvynė yra Tėvo namai amžinybėje?
 • Ar gyvenu taip, kad mano pasirinkimai ir kasdienybė vestų į Dangiškąją tėvynę?
 • O gal mano didžiausias tikslas – siekti praeinančių dalykų?

Teesie šventas Tavo vardas:

 • Ar pažįstu Dievo apreiškimą Senajame Testamente?
 • Kokias mintis ir jausmus man kelia Dievo vardas „Esu, kuris esu“?
 • Ar prisimenu, kad kiekvieną akimirką esu Tėvo akivaizdoje?
 • Ar suprantu, kad mano sukeltas papiktinimas kitiems liudija prieš mano Tėvo šventą vardą?
 • Kaip ir kada dažniausiai tariu Dievo vardą?

Teateinie Tavo karalystė:

 • Ko laukiu, ko trokštu, kai meldžiu Tėvo karalystės?
 • Ar atpažįstu, kad Dievo karalystė jau yra tarp mūsų?
 • Ar kasdien prašau Dievo, kad Jo karalystė manyje augtų ir tarp mūsų plistų?

Teesie Tavo valia:

 • Ar stengiuosi atpažinti Tėvo valią mano ir kitų žmonių gyvenime?
 • Ar suprantu, kad Tėvo valia niekada nepažeidžia mano laisvės, o tik trokšta mano laimės?
 • Ar priimu Dievą kaip mylintį Tėvą, kuris man ir visiems broliams, seserims trokšta paties geriausio?
 • Ar leidžiu veikti Dievui mano gyvenime?

Kaip Danguje, taip ir žemėje:

 • Ar tai, ką Jėzus paskelbė apie Tėvą, apie Karalystę, man yra priimtina?
 • Kaip yra Danguje? (Jn 14, 2; Rom 14,17; Apr 7,9–12)
 • Ar priimu Jėzaus kvietimą būti gailestingam kaip Tėvas? (Lk 6,36)

Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien:

 • Kasdienė duona – tai kiekvienai dienai prašyti visko, kas man būtina. Ar noriu su Dievu būti nuolatiniame ryšyje?
 • Kokios duonos prašome? Kas man svarbu, kad išgyvenčiau šią dieną?
 • Ar suvokiu, kad prašau ir gaunu ne tik sau? Ar esu pasiruošęs dalintis ta duona, kurią kasdien man parūpina Tėvas?

Atleisk mums mūsų kaltes (skolas):

 • Ar suprantu, kad prašau ne tik dėl savęs?
 • Ar pripažįstu, kad nuodėmės sužeisti mes nuolat nusikalstame vienas kitam ir kad tik Tėvas gali mus sutaikinti? Kad turime kaskart atsiprašyti vienas kito ir prašyti Tėvo atleidimo, nes tuo ir Jį skaudiname?
 • Ar suvokiu, kad neatleista kaltė neišnyksta, o tik didėja ir dar labiau skaudina?
 • Ar branginu Susitaikinimo sakramentą kaip Tėvo atleidimą?

Kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams:

 • Gal galvoju, kad galiu užsitarnauti Dievo atleidimą?
 • Ar suprantu, kad atleidimas yra Dievo gailestingumas, todėl man būtina prašyti Tėvo pagalbos atleisti kitiems?
 • Ar priimu savo ir kitų žmogišką trapumą, sąlygotą nuodėmės ir silpo ryšio su Tėvu?
 • Ar esu pasiruošęs kasdien ir neskaičiuodamas atleisti?

Neleisk mūsų gundyti (pulti į pagundą):

 • Gal galvoju, kad galiu savo jėgomis atsilaikyti prieš pagundas? Ar nuolat prašau Dievo jėgų atsilaikyti?
 • Ar priimu, kad dabartinis gyvenimas yra nuolatinė kova su gundymais, turinti vesti mane į didesnį pasitikėjimą Tėvu?
 • Ar prašau Dievo padėti atpažinti savo nuodėmes?
 • Ar priimu Tėvo gailestingumą man kaip galutinę pergalę prieš blogį?

Gelbėk mus nuo pikto:

 • Ar pripažįstu, kad piktasis veikia mano gyvenime?
 • Kaip aš patiriu ir atpažįstu piktojo veikimą? Gundytojas, atitraukiantis nuo Tėvo, stumiantis į nusivylimą, melagis – melagingų pažadų skleidėjas, skaldytojas, nesantaikos kūrėjas, pavydo kurstytojas.

Amen.

Žymės:

Kategorijos: Be kategorijos

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt