200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

Arkivysk. Gintaro Grušo padėkos žodis po Beatifikacijos šv. Mišių

2017 birželio 26
Laimos Penekaitės nuotr.

Mes esame istorinio įvykio liudininkai. Lietuva turi dar vieną palaimintąjį ir užtarėją Danguje. Drąsiai melskime palaimintojo kankinio Teofiliaus užtarimo, prašykime malonių ir stebuklų. Kaip Teofilius iš visos širdies pasitikėkime Dievo Apvaizda, kad Ji suteiks mums viską, kas reikalinga. Kartu dėkokime Dievui už visas malones, ypač už kankinio Teofiliaus ir visų tikėjimo kankinių malonę. Dėkokime ir už šią dieną, kad mus gerai išmaudė malonių lietus ir tik toks lietus.

Jūsų Eminencija kardinole Angelo Amato, dėkoju, kad buvote mūsų džiaugsmo dalininkas. Dėkoju, kad atvykote į Lietuvą nešti džiaugsmingos žinios, drauge melstis šiuo svarbiu mūsų tautai momentu ir pastiprinti mus savo žodžiu. Prašau perduoti mūsų padėką Šventajam Tėvui, kurio tėviška širdimi pasikliaujame.

Dėkoju kardinolams ir vyskupams, atvykusiems iš kitų šalių, apaštališkajam nuncijui, Lietuvos vyskupams, kartu su lietuvių tauta šiandien iškilmingai dėkojusiems Dievui už naują Šventosios Bažnyčios palaimintąjį. Dėkoju broliams kunigams, diakonams, vienuoliams ir vienuolėms, ačiū broliškų Bažnyčių atstovams, buvusiems drauge šią džiaugsmo valandą.

Ypač dėkoju tiems, kurie nutiesė kelią, kad Teofilius būtų paskelbtas šventumo pavyzdžiu ir užtarėju: dėkoju visiems beatifikacijos bylos postulatoriams, ypač a. a. arkivyskupui Jonui Bulaičiui ir beatifikacijos bylą užbaigusiam kunigui Mindaugui Saboniui; širdingai ačiū Kaišiadorių vyskupijos generalvikarui monsinjorui Algirdui Jurevičiui, vyskupui emeritui Juozui Matulaičiui ir Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui, kurių dėka ši šventė šiandien įvyko.

Labai dėkoju visiems, padėjusiems surengti iškilmes: organizatoriams, gausiam būriui savanorių, rėmėjams. Dėkoju Lietuvos kariuomenei, šauliams, policijai ir medikams. Ačiū Vilniaus miesto savivaldybei, Valdovų rūmams ir valdžios atstovams už glaudų bendradarbiavimą ruošiantis šiam didžiam įvykiui. Dėkoju LRT televizijai, Marijos radijui ir visai žiniasklaidai, kad padėjo paskelbti šią džiaugsmingą žinią Lietuvoje ir pasaulyje.

Nuoširdžiai dėkoju piligrimams iš visos Lietuvos – Teofilius Jus laimina iš Dangaus! Dėkoju lietuviams, atvykusiems iš kitų kraštų, su dėkingumu sveikinu Baltarusijos, Rusijos, Latvijos ir Lenkijos piligrimus.

Ypač dėkoju Lietuvos jaunimo dienų dalyviams. Tegul palaimintasis Teofilius būna Jūsų gyvenimo nuotykio bendrakeleivis! Nuo šiol Jūs turite misiją ir įpareigojimą: kaip Teofilius mylėkite tiesą ir niekada nesilenkite melui. Tiesa padarys Jus laisvus. Užbaigiant Lietuvos jaunimo dienas siunčiu Jus kiekvieną į savo vyskupiją, savo miestą, savo namus paskelbti: Garbė Dievui! Lietuva turi naują palaimintąjį, kuris mus užtaria ir drąsina tikėti gėrio pergale.

Šiandien visi grįžkime namo tvirtai tikėdami, kad naujasis mūsų užtarėjas Danguje nori mums padėti patirti Dievo dovanojamą ramybę visuose gyvenimo sunkumuose. Kaip palaimintasis Teofilius, taip ir mes paveskime savo gyvenimą Švenčiausiosios Jėzaus Širdies ir Nekaltosios Mergelės Marijos Širdies Meilės pergalei.

+ Gintaras Grušas
Vilniaus arkivyskupas metropolitas

2017 m. birželio 25 d., Vilnius

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt