200-125dumps 100-105dumps 210-260dumps 300-115dumps 200-105dumps 300-101dumps 200-310dumps 210-060dumps 200-355dumps 640-911dumps 300-075dumps 300-208dumps 300-070dumps 300-360dumps 642-998dumps QV_DEVELOPER_01dumps 400-101dumps 210-451dumps 700-501dumps 400-051dumps 117-201exam

A†A kunigas Zbignev Mickevič (1973 – 2008 – 2016)

2016 rugpjūčio 30

2016 m. rugpjūčio 29 dieną Vilniuje, ligoninėje, mirė Vilniaus arkivyskupijos kunigas, Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, (Naujosios Vilnios) parapijos vikaras Zbignev Mickevič.

Zbignev Mickevič gimė 1973 m. kovo 4 d. Vilniuje. Tų pačių metų kovo 20 d. pakrikštytas Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje. Su visa šeima, kurioje jis buvo penktasis, jauniausias vaikas, nuolat lankydavo Turgelių bažnyčią, dalyvaudavo procesijose. Nuo šešerių metų pradėjo patarnauti per šv. Mišias. Būdamas 11 metų Zbignev patyrė sunkią netektį – mirė mama.

Mokėsi Turgelių vidurinėje mokykloje, vėliau Vilniaus aukštesniojoje technikos mokykloje, kurią baigė 1992 metais. Dirbo Vilniaus tardymo izoliatoriuje-kalėjime vyresniuoju kontrolieriumi, vėliau – Vilniaus rajono Rudaminos 1-ojoje vidurinėje mokykloje darbų mokytoju.

Kai 1996 metais mirė tėvas, Zbignevą prislėgė vienatvė. Kadangi mėgo skaityti, iš parapijos bibliotekos skolindavosi knygas apie šventųjų gyvenimus ir Bažnyčios istoriją. Ypač susižavėjo šv. Pijaus iš Pietrelčinos gyvenimo ir šventumo pavyzdžiu. Subrendo apsisprendimas tapti kunigu.

2001 metais Zbignev buvo priimtas į Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminariją. 2007 m. sausio 20 d. J. Em. kard. Audrys Juozas Bačkis jam suteikė diakono šventimus ir, užbaigusį studijas seminarijoje, paskyrė į Eišiškių Kristaus Žengimo į Dangų parapiją. 2008 m. balandžio 12 d. diakonas Zbignev kardinolo buvo pašventintas kunigu ir paskirtas vikaro tarnystei į Eišiškių parapiją. Tų pačių metų lapkričio 24 dieną paskirtas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, (Naujosios Vilnios) parapijos vikaru, kur darbavosi iki šiol.

Kun. Zbignev buvo jautrios širdies, atidus kitų žmonių skausmui ir vargui, giliai pamaldus, nuoširdžiai darbavosi dėl Dievo Karalystės plitimo. Troško būti Dievo įrankiu, padedančiu žmonėms surasti kelią pas Jį. Stodamas į kunigų seminariją, jis rašė: „Savo širdyje turėti Dievą – tai yra didžiausia laimė. Dievas yra amžinas, ir mes, jei gyvensime pagal Dievo įsakymus, būsim amžinai laimingi. Geriau turėti čia, žemėje, ašarų pakalnę, o po mirties būti danguje su Dievu.“

Velionis bus pašarvotas rugpjūčio 30 d. Vilniaus Švč. Mergelės Marijos, Taikos Karalienės, (Naujosios Vilnios) parapijos bažnyčioje, kur rugpjūčio 30 d. 19 val. ir rugpjūčio 31 d. 10 val. bus aukojamos gedulingos šv. Mišios. Laidotuvių šv. Mišios bus aukojamos rugpjūčio 31 d. 12 val. Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčioje, po  jų velionio kūnas bus palaidotas Turgelių kapinėse.

Tesuteikia gailestingasis Viešpats laimingą amžinybę šiam savo tarnui.

Kategorijos: Vyskupijoje

Vilniaus arkivyskupijos kurija, Šventaragio 4, Vilnius, Lietuva

curia@vilnensis.lt, www.vilnensis.lt